Smedbrua

Øvre Eiker, Buskerud

Hvelvbru

1767

Brunr 06-0143

 

Beskrivelse

Brua er ei steinhvelvbru bygd i tørrmur i likhet

med begge landkarene. Bruas største lysvidde er

8,3 meter. Rekkverket består av stabbestein, og brua

er i dag del av Fv 72.

Historikk

Den første offentlige kjørevegen i Norge ble bygd

mellom Kongsberg og Hokksund på 1620-tallet,

som følge av at det ble funnet sølv på Kongsberg.

Kong Kristian 4. bestemte således at en kjøreveg

måtte bygges slik at sølvet kunne fraktes fra gru-

vene og videre til København. Denne første «Kon-

geveien» blir i dag vanligvis kalt for «Sølvveien».

Det har lenge vært antatt at Smedbrua var bygd

samtidig med vegen, men nærmere undersøkelser

viser at steinhvelvbrua må ha vært bygd først

omkring midten av 1700-tallet. Det er funnet doku-

mentasjon fra en reparasjon på Smedbrua i 1767, og

vi må anta at brua allerede da var noen år gammel.

Brua er restaurert og forsterket som del av etatens

kulturminnetiltak i Kulturminneåret i 1997.

Vurdering

Brua er den eldste dokumenterte steinhvelvbrua i

landet, og ligger som del av den første offentlige

kjørevegen i Norge. Brua er fredet.